اپیلاتور فیلیپس HP6423
اپیلاتور فیلیپس BRE610/00
موزن گوش و بینی پرینسلی PR447AT
بند انداز پرینسلی مدل PR519AT
اتو مو و فرکننده فلر HI50
برس حرارتی بیشل BLHS002 و اتو مو بیشل BLHS001
برس حرارتی بیشل BLHS002
اتو مو بیشل BLHS001
حالت دهنده فیلیپس BHB869/00
حالت دهنده مو پرومکس 4545K
اتو مو پرینسلی PR150AT
اتو مو پرومکس 5850C
ست اپیلاتور و اتو مو پرینسلی PR320AT
بند انداز و سنگ پا برقی پرینسلی PR519AT
فر کننده مو پرومکس 4326L
فر کننده مو پرومکس 4365L
فر کننده مو پرومکس 4713K
حالت دهنده مو پرومکس 4719K
فر کننده مو پرومکس 4738K
فر کننده مو پرومکس 4750K
فرکننده مو پرومکس 4755K
فر کننده مو پرومکس 4859G
اتو مو پرومکس 5735
فر کننده و اتو مو پرومکس 8562EZ
فر کننده مو پرومکس 8530EZ
حالت دهنده مو پرومکس 8311
سشوار چرخشی پرینسلی PR306AT
سشوار برس دار بوش PHA5363
سشوار پرومکس 7878K
سشوار پرومکس 7865
سشوار پرینسلی PR261AT
سشوار مسافرتی متئو MHD15
سشوار فیلیپس BHD176
سشوار فیلیپس HP8229
سشوار مسافرتی بوش PHD1151
سشوار فلر HD2010
سشوار فلر HD1800
سشوار فلر HD2000
سشوار فیلیپس HP8230/00
ماشین اصلاح فیلیپس MG7715/15
ریش تراش آکواتاچ فیلیپس AT890/20
ماشین اصلاح فیلیپس MG5730/15
ماشين اصلاح فيليپس HC3100/15
ماشین اصلاح فیلیپس BT3216/14
ریش تراش دوار فیلیپس S1110/04
ماشین اصلاح فیلیپس S1030/04