ماشین اصلاح فیلیپس BG2024/15
ماشین اصلاح فیلیپس BG2036
ریش تراش فیلیپس S1520
ریش تراش فیلیپس S5420/06
اپیلاتور فیلیپس HP6423
ماشین اصلاح فیلیپس QS6161/32
سشوار فلر HD1800
سشوار فلر HD2000
سشوار فلر HD2010
اتو مو و فرکننده فلر HI50
سشوار فیلیپس HP8229
اتو مو فلر HI35
سشوار فیلیپس HP8230/50
سشوار فیلیپس HP8233
سشوار چرخشی پرینسلی PR306AT
سشوار مسافرتی بوش PHD1151
سشوار مسافرتی متئو MHD15
سشوار برس دار بوش PHA5363
موزن گوش و بینی پرینسلی PR447AT
ماشین اصلاح فیلیپس MG5730/15
ریش تراش آکواتاچ فیلیپس AT890/20
برس حرارتی بیشل BLHS002 و اتو مو بیشل BLHS001
برس حرارتی بیشل BLHS002
اتو مو بیشل BLHS001
سشوار فیلیپس BHD176
سشوار فیلیپس HP8103/00
سشوار برس دار فيليپس HP8663
اپیلاتور فیلیپس BRE610/00
ماشين اصلاح فيليپس HC3100/15
حالت دهنده فیلیپس BHB869/00
فر کننده مو پرینسلی PR129AT
حالت دهنده مو فیلیپس BHH822
حالت دهنده مو پرومکس 4545K
اتو مو پرینسلی PR150AT
سشوار پرینسلی PR234AT
سشوار پرینسلی PR251AT
سشوار پرینسلی PR258AT
سشوار پرینسلی PR259AT
بند انداز پرینسلی مدل PR519AT
اتو مو پرومکس 5850C
سشوار پرینسلی PR260AT
سشوار پرینسلی PR261AT
ست اپیلاتور و اتو مو پرینسلی PR320AT
برس حرارتی پرینسلی PR322
ماشین اصلاح پرینسلی PR465AT
سشوار چرخشی پرومکس 6020EZ
بند انداز و سنگ پا برقی پرینسلی PR519AT